UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020

 

Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành với các nội dung cụ thể như sau:

Ngày tựu trường: Giáo dục mầm non tựu trường vào ngày 19/8/2019; giáo dục phổ thông: Cấp học tiểu học tựu trường vào ngày 19/8/2019; cấp học THCS tựu trường vào ngày 05/8/2019; giáo dục thường xuyên tựu trường vào ngày 05/8/2019.

- Khai giảng năm học vào ngày 05/9/2019.

- Ngày bắt đầu và kết thúc các học kỳ:

- Giáo dục mầm non: Học kỳ I có 18 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 26/8/2019 và kết thúc chậm nhất là ngày 03/01/2020); học kỳ II có 17 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 06/01/2020 và kết thúc chậm nhất là ngày 15/5/2020).

- Giáo dục phổ thông:

+ Đối với cấp học tiểu học: Học kỳ I có 18 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 26/8/2019và kết thúc chậm nhất là ngày 03/01/2020); học kỳ II có 17 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 06/01/2020 và kết thúc chậm nhất là ngày 15/5/2020).

+ Đối với cấp học THCS: Học kỳ I có 19 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 12/8/2019 và kết thúc chậm nhất là ngày 21/12/2019); học kỳ II có 18 tuần thực học (bắt đầu từ ngày 23/12/2019 và kết thúc chậm nhất là ngày 09/5/2020).

- Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2020.

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 31/5/2020.